Αυστηρά πρόστιμα θα επιβάλει η εφορία στους διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εκμισθώνουν ακίνητα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Οι διαχειριστές ακινήτων υποχρεούνται να εγγράφονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της ΑΑΔΕ και να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε ανάρτηση ακινήτου που προβαίνουν σε ψηφιακές πλατφόρμες τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου Βραχυχρόνιας Διαμονής (Α.Μ.Α.) ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) αν διαθέτουν ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.).

Σε περίπτωση που εντοπίζονται ακίνητα, για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι παραπάνω υποχρεώσεις, τα στοιχεία τους αποστέλλονται στην ΔΟΥ όπου υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο διαχειριστής.

Στη συνέχεια το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους των αρμόδιων ΔΟΥ επιβεβαιώνει την ιδιότητα του προσώπου που εμφανίζεται ως διαχειριστής με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει.

Όταν από τα αρχεία της ΑΑΔΕ δεν προκύπτει ότι ο Διαχειριστής είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Αφού γίνει η επιβεβαίωση των στοιχείων, αποστέλλεται κλήση στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά με την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου εντός δέκα ημερών από την επίδοση κλήσης σε αυτόν.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση συντάσσεται αιτιολογημένη έκθεση διαπιστώσεων και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Παράλληλα ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφωθεί εντός 15 ημερών με τις υποχρεώσεις του ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 20.000 ευρώ.