Επίσκεψη στον Εβρο πραγματοποίησε στις 13 & 14 Δεκεμβρίου ο Υφ. Εθνικής Αμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Στεφανής κατά την διήμερη περιοδεία που πραγματοποίησε στην περιοχή επιθεώρησε τα έργα, τις κοινές δράσεις Στρατού ξηράς και Ελληνικής Αστυνομίας και τις ενέργειες των αρχών για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος.

Σύμφωνα με το evrosnews.gr η κυβέρνηση επιχειρεί να σφραγίσει τα σύνορα με συρματοπλέγματα στα γνωστά περάσματα των διακινητών και μεικτές περιπολίες στρατού και αστυνομίας για να ανακόψει τις ολοένα και αυξανόμενες ροές.

Το σχέδιο που έχει καταστρωθεί και επιμελείται ή επιβλέπει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Εθνικός Συντονιστής για τον έλεγχο των συνόρων και το μεταναστευτικό-προσφυγικό Αλκιβιάδης Στεφανής, ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται εδώ και λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, έχει τοποθετηθεί συρματόπλεγμα σε διάφορα σημεία στις όχθες του ποταμού Eβρου, συνολικού μήκους πάνω από 5 χιλιόμετρα. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκαν και μηχανήματα του Μηχανικού των ενόπλων μας δυνάμεων, προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις εκεί όπου χρειαζόταν.

Παράλληλα ,οι μεικτές περιπολίες που αυξήθηκαν από τον στρατό και την αστυνομία κατά 50% σε αριθμό, έχουν ως θετικό αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη τις τελευταίες ημέρες εμφανής μείωση των ροών από τα χερσαία σύνορα.

Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò, ôï äéÞìåñï 13 êáé 14 Äåêåìâñßïõ 2019, ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôïí ¸âñï
.Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò ÄéïéêçôÝò ôïõ Ä´ ÓÓ, ôùí ×ÉÉ êáé ×VI Ì/Ê ÌÐ, ôïõò Áóôõíïìéêïýò ÄéåõèõíôÝò ôùí Ä.Á. Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ÏñåóôéÜäáò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò Áëåîáíäñïýðïëçò, áðü ôïõò ïðïßïõò åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ðñüïäï õëïðïßçóçò ôùí äéáôáãþí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý – ðñïóöõãéêïý æçôÞìáôïò.
ÊéíÞèçêå ïäéêþò óôá ÷åñóáßá óýíïñá êáôÜ ìÞêïò ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ óôéò Ðåñéï÷Ýò Åõèýíçò ôçò 3çò – 7çò – 30çò – 31çò – 50çò Ì/Ê ÔÁÎ êáé ôçò ÔÄ 21ïõ Ì/Ê ÓÐ, üðïõ ðñáãìáôïðïßçóå åëÝã÷ïõò ôùí êïéíþí äñÜóåùí Óôñáôïý ÎçñÜò – ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôùí Óçìåßùí ÅðéôÞñçóçò, êáèþò åðßóçò êáé ôùí áðïôñåðôéêþí åìðïäßùí.
ÅðéóêÝöèçêå ôï íåïóõóôáèÝí Åíéáßï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ – ÅðéôÞñçóçò Óõíüñùí (ÅÊÅÅÓ), óôç ÍÝá Âýóóá ÏñåóôéÜäáò, üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáé ôéò äõíáôüôçôåò åðéôÞñçóçò.
ÔÝëïò, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò åðéóêÝöèçêå ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Ôáõôïðïßçóçò (ÊÕÔ) ôïõ ¸âñïõ, üðïõ óõíáíôÞèçêå êáé óõíïìßëçóå ìå ôç ÄéïéêÞôñéá.

Ο κ. Στεφανής συναντήθηκε με τους διοικητές του Δ΄ Σώματος Στρατού, των ΧΙΙ και ΧVI μηχανοκίνητων μεραρχικών Πεζικού , τους αστυνομικούς διευθυντές των διευθύνσεων Αστυνομίας. Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας καθώς και με τον διοικητή της λιμενικής αρχής Αλεξανδρούπολης, από τους οποίους ενημερώθηκε για την πρόοδο υλοποίησης των διαταγών που έχουν εκδοθεί, για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, κινήθηκε οδικώς στα χερσαία σύνορα κατά μήκος του ποταμού Εβρου στις ζώνες ευθύνης της 3ης-7ης-30ης-31ης-50ης Μηχανοκίνητων Ταξιαρχιών και της τακτικής διοίκησης του 21ου μηχανοκίνητου συντάγματος Πεζικού πραγματοποιώντας ελέγχους των κοινών δράσεων Στρατού Ξηράς – Ελληνικής Αστυνομίας, των Σημείων Επιτήρησης, καθώς επίσης και των αποτρεπτικών εμποδίων.

Περαιτέρω, ο κ. Στεφανής επισκέφθηκε το νεοσυσταθέν Ενιαίο Κέντρο Ελέγχου-Επιτήρησης Συνόρων (ΕΚΕΕΣ), στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία του και τις δυνατότητες επιτήρησης καθώς καi το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) του Έβρου, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με τη διοικητή. Τον υφυπουργό Εθνικής Αμυνας συνόδευε ο διοικητής του Δ Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς που επίσης βρέθηκε στην περιοχή μια ημέρα νωρίτερα, όπως αναφέρει το evrosnews, είχαν συνεργασία και με τους Αστυνομικούς Διευθυντές του Έβρου, αφού πλέον υπάρχει κοινή δράση Στρατού-Αστυνομίας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την απόδοση των μέτρων που έχουν ληφθεί.