Οδηγίες για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και την χορήγηση από 01/01/2020 και εφεξής ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας στους μη μισθωτούς οι οποίοι είχαν ασφαλιστική ικανότητα την 28η Φεβρουαρίου 2020, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019, για την περίοδο 1/3/2020 έως 30/6/2020.

Συγκεκριμένα, από 01/01/2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας από τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες κατατάσσονται υποχρεωτικά σε μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που αντιστοιχεί στην πρώτη κατηγορία ανέρχεται συνολικά στα 55 ευρώ (πενήντα ευρώ για παροχές σε είδος και πέντε ευρώ για παροχές σε χρήματα). Από την 2η έως και την 6η την κατηγορία το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς παραμένει σταθερό στο ίδιο ποσό ανεξάρτητα από την κατηγορία που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος και αντιστοιχεί συνολικά στα 66 ευρώ (εξήντα ευρώ για παροχές σε είδος και έξι ευρώ για παροχές σε χρήμα).

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται ελεύθερα κατόπιν αίτησής τους και είναι ίδια με αυτή που έχει επιλέξει για την κύρια σύνταξη.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ο ασφαλισμένος που δεν θα επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία μέχρι 13 Μαρτίου του 2020 κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη κατηγορία για όλο το τρέχον έτος.

Από 01/01/2020 για τους νέους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους για τα πρώτα πέντε έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για την οποία το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί συνολικά στα τριάντα τρία (33) ευρώ (για παροχές σε είδος τριάντα (30) ευρώ και για παροχές σε χρήμα τρία (3) ευρώ).

Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται κατόπιν αίτησης τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μια φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοτελώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 39 και 39Α για τους ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας του ν.4387/2016 όπως αυτός ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το ν.4670/2020.

Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον ΕΦΚΑ δεν εμπίπτουν στην ως άνω ευεργετική διάταξη.

Από 1-1-2020 για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ κατατάσσονται σε έξι ασφαλιστικές κατηγορίες που η πρώτη αντιστοιχεί συνολικά στα 32 ευρώ (για παροχές σε είδος 29 ευρώ και για παροχές σε χρήμα στα τρία ευρώ. Από την 2η έως και την 6η την κατηγορία το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς παραμένει σταθερό στο ίδιο ποσό ανεξάρτητα από την κατηγορία που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος και αντιστοιχεί συνολικά στα 38€ (για παροχές σε είδος 35€ και 3€ για παροχές σε χρήμα).

Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται ελεύθερα κατόπιν αίτησης τους και είναι ίδια με αυτή που έχει επιλέξει για την κύρια σύνταξη.
Κατά την πρώτη εφαρμογή αν ο ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία μέχρι 13 Μαρτίου του 2020 κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη κατηγορία για όλο το τρέχον έτος.
Ασφαλιστική ικανότητα

Ορίζεται ότι από 1-1-2020 και εφεξής απαιτούνται για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΠΥ α) οι μεν μισθωτοί να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα ημέρες εργασίας, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (π.χ.2019) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, β) για δε τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (π.χ.2019) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλλει τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4529/2018 για τη συμπλήρωση των 50 ημερών ασφάλισης των μισθωτών λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας, καθώς και οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας. Για τους εργαζόμενους στα οικοδομοτεχνικά έργα στις 50 ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβάνονται η προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται την 1η Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους με τις ίδιες προϋποθέσεις. Ειδικά για τους μη μισθωτούς η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον εκτός της ανωτέρω προϋπόθεσης έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας έτους.

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.
Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Ειδικά για το έτος 2020 παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα από 1-3-2020 έως 30¬6-2020 στους μη μισθωτούς που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου του 2020. Η παράταση γίνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και διαπίστωσης οφειλής για το έτος 2019 απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα έως την εξόφληση των δόσεων και εφόσον τηρείται η εξόφληση των μηνιαίων εισφορών του έτους 2020.