Στην ιστοσελίδα aade.gr και μέχρι τις 11 Ιανουαρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.Το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης κυμαίνεται από 80 έως 650 ευρώ. Για το ανώτατο επίδομα επιβάλλεται η αγορά πετρελαίου διπλάσιας αξίας, ενώ το κριτήριο είναι ο ταχυδρομικός κώδικας της κάθε περιοχής, το εισόδημα και η περιουσία.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι για πρώτη φορά επιδοτούνται φυσικό αέριο, υγραέριο αλλά και ξύλα-πέλετ ενώ στο παράρτημα περιλαμβάνεται και ένδειξη για το ποιοι οικισμοί έχουν μικρότερο αριθμό κατοίκων από 2.500 άρα δικαιούνται επιδότησης για ξύλα ή πέλετ. Για το φυσικό αέριο οι αιτήσεις γίνονται μέχρι και τις 31 Απριλίου και η πληρωμή γίνεται έως τις 26 Απριλίου.
Όσον αφορά τις προθεσμίες, ισχύουν τα εξής:

Εως την 31η Ιανουαρίου 2021 θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Εως την 31η Μαρτίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.
Προς το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός τους πετρελαίου θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουάριου 2021 στην πλατφόρμα έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.
Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και η πληρωμή για την κατηγορία αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 26η Απριλίου 2021.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

1. Τo επίδομα θέρμανσης θα χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα. Το όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 22.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2019. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

β. Ακίνητης Περιουσίας:

Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2020, για τον υπόχρεο, τη σύζυγο ή για κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης καθώς επίσης και για τα εξαρτώμενα τέκνα, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

2. Το επίδομα θα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των παραπάνω αναφερθέντων επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.
Ποιοι εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που κατείχαν το 2019 αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών και παλαιότητας μέχρι 10 ετών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη, καθώς επίσης και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.

ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2020, ενώ για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού έτους 2019 και άλλες πηγές.